Pagpapakilala

Ang website na ito ay panghuling proyekto ng isang grupo ng mga estudyante mula sa Ikatlong Taong Filipino ng Southeast Asian Studies Summer Institute (SEASSI), 2009.  Ang mga kasapi ng grupo ay sina Allan Lumba, Marites Mendoza, at Noah Theriault.  Ang proyekto ay sumibol mula sa pananaw na walang nagbibigay ng malawakang impormasyon tungkol sa karapatan ng manggagawa o mga batas pantrabaho sa US wikang Filipino sa internet.  Samakatwi’d, sa pagtingin ng grupo, may kasalatan ng impormasyon sa internet para sa mga migranteng manggagawa, lalo na, kung Filipino ang kanilang pangunang wika.  Dahil dito, ginawa ng grupo ang mga maikli ngunit malamang buod ng mga batas pantrabaho ng pederal na pamahalaan.  Sa esensiya, nais lang naming ang website ay magpaliwanag ng ilang mga batas na dapat malaman ng mga migranteng manggagawang nagtatrabaho sa Estados Unidos.

Datapwa’t may maraming tumulong sa proyekto, ang lahat ng mga kamalian ng impormasyon ay lubusang pananagutan ng grupo ng estudyante.  Sa wakas, ang kaalaman o impormasyon sa website na ito ay hindi sapat na kapalit ng propesyonal o ekspertong payo.  Sa halip, ang layunin ng website na ito ay maglahad ng panimulang konsepto ng mga karapatan ng manggagawa at maggabay tungo sa ibang mas eksperto o opisyal na website tungkol sa mga batas pantrabaho at karapatan ng manggagawa.

Kung mayroon kayong mga tanong, mungkahi, o komentaryo, maaari kayo magpadala ng email dito.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized