Benepisyong Pangkapahamakan

Idinidulot ng mga workers’ compensation program ang pagseseguro kung masaktan o masalanta habang nagtatrabaho kayo. Nakakatiyak ng workers’ compensation ang mga manggagawa sa anyo ng sweldo, pangangalagang pangmedisina, at pagbabagong-buhay na pantrabaho. Ibinibigay din ang tulong sa mga pamilya ng mga manggagawa pagkatapos ng mga sakuna o pinsala. Sa pagsasauli, babawalan ang mga paraang legal laban sa mga kompanya o maypagawa. Layunin ng benepisyong pangkapahamakan upang imbaliduhin ang mga tanong tungkol sa mga pananagutan.

Karaniwan, kasamaa sa benepisyong pangkapahamakan ang mga benepisyong, katulad ng:

• Mga pananalaping benepisyo
• Pag-aarugang medikal na binabayaran ng inyong maypagawa
• Kabayaran sa pamilya dahil sa kamatayan
• Mga karagdagang benepisyo dahil sa pagtaas ng gastos

Ipinapasiya ng mga estado—hindi naman ng pamahalaang pampederal—ang batas ng benepisyong pangkapahamakan. Mayroong listahan ng mga opisina ng State Workers’ Compensation sa website ng Office of Workers’ Compensation Programs (OWCP) ng US Department of Labor. Mapupuntahan ninyo ang inyong espesipikong opisinang pang-estado para sa mga programa sa inyong sariling estado. Inilalahad ng mga estado ang kanilang mga tiyak na batas, mga alituntunin para sa mga kahilingan, at mga detalye tungkol sa mga benepisyong.

Gayunman, namamahala ang OWCP ng apat na programa para sa mga manggagawang pampederal: ang benepisyong para sa mga manggagawa pampederal (maliban sa manggagawa pangmilitar), ayon sa Federal Employees’ Compensation Act; ang benepisyo para sa mga manggagawa ng Department of Energy na nagtatrabaho sa mga nuklear na sandata; ang indemnisasyon para sa mga manggagawa ng mga longshore o base; at ang benepisyong para sa mga manggagawa at kanilang pamilya na nagtatrabaho sa mga mina ng karbon.


Paghihingi ng Benepisyong Pangkapahamakan

Kung masasaktan kayo habang nagtatrabaho, ipaalam kaagad sa inyong tagapangasiwa upang masuri nila ang inyong pinsala. Sa mga karamihang kaso, kailangan nila ang 30 araw para makatanggap ng benepisyong pankapahamakan. Susunod, magpagamot kung kinailangan. Paminsan-minsan mayroong mga aprobadong tagapagtustos na medikal; alamin ninyo sa inyong maypagawa. Sa wakas, punuan ninyo ang pormularyo mula sa opisina ng workers’ compensation sa inyong estado.

Advertisements