Diskriminasyon

Sa Estados Unidos, bawal ang diskriminasyong pantrabaho at bawal din ang paghihiganti sa mga empleyadong naghahain ng reklamong pandiskriminasyon. Kaya, kung nagtatrabaho kayo sa Estados Unidos, kailangan ninyong malaman ang mga batas laban sa diskriminasyon.  Kahit na bawal ito, paminsan-minsan dumadanas ang mga manggagawa o empleyado ng diskriminasyon. Ipinapaliwanag sa sumunod ang mga naibabawal na uring diskriminasyong pantrabaho at ang mga pangunahing batas laban doon.  Kasama ang mga legal na migranteng manggagawa sa mga pinoprotektahan ng mga batas na ito.

Diskriminasyon batay sa lahi, kulay, relihyon, kasarian, o nasyonalidad

Ipinagbabawal ng mga pambansang batas ng Estados Unidos ang diskriminasyong pantrabaho kung nakabatay ito sa lahi (etnisidad), kulay, relihyon, kasarian, o nasyonalidad.  Tinutukoy ng diskriminasyon ang di-magkapantay-pantay o di-makatarungang pagtratong kaugnay sa pag-upa, pagtitiwalag, o pagtaas sa ranggong batay sa mga nasabing katangian.  Halimbawa, kung nag-aplay kayo sa isang kumpanya at angkop ang inyong kakayahan at kasanayan, pero hindi kayo kinuha ng kumpanya dahil babae kayo.  Kung mapapatunayan ninyo na batay sa inyong kasarian ang kapasiyahan ng kumpanya, itinuturing na diskriminasyon iyan.  Nakabatay ang patakarang ito sa ikapitong titulo ng Civil Rights Act of 1964.  Ayon sa Civil Rights Act of 1991, mayroong karapatan sa bayad-pinsala ang mga dumadanas ng diskriminasyon kung magtatagumpay ang kanilang kasong pangkorte.

Diskriminasyong pansahod batay sa kasarian

Ipinagbabawal ng pambansang batas ng Estados Unidos ang di-magkapantay-pantay na sahod kung nakabatay ito sa kasarian.  Halimbawa, kung mas mataas ang sahod ng isang lalaking empleyado kaysa sa sahod ng isang babaeng empleyado kahit na pare-pareho ang kanilang trabaho, itinuturing na diskriminasyon iyan.  Nakabatay ang patakarang ito sa Equal Pay Act of 1963.

Diskriminasyong batay sa gulang/edad

Ipinagbabawal ng mga pambansang batas ng Estados Unidos ang diskriminasyong pangtrabaho kung nakabatay ito sa gulang.  Tinutukoy ng diskriminasyon ang di-magkapantay-pantay o di-makatarungang pagtratong kaugnay sa pag-upa, pagtitiwalag, o pagtaas sa ranggo ng mga taong mas matanda kaysa sa 40 taon.  Halimbawa, kung nagtiwalag ang isang kumpanya ng isang matandang empleado upang palitan siya ng isang mas batang empleado, itinuturing na diskriminasyon iyan.  Nakabatay ang patakaran na ito sa Age Discrimination in Employment Act of 1967.

Diskriminasyong batay sa kapansanan

Ipinagbabawal ng mga pambansang batas ng Estados Unidos ang diskriminasyong pangtrabaho kung nakabatay ito sa kapansanan (disability).  Tinutukoy ng diskriminasyon ang di-magkapantay-pantay o di-makatarungang pagtratong kaugnay sa pag-upa, pagtitiwalag, o pagtaas sa ranggo ng mga may-kapansanan.  Bawal ang diskriminasyon laban sa mga may-kapansanang tao kung kaya nila ang mga tungkuling pantrabaho.  Halimbawa, kung kaya ninyo ang lahat ng mga tungkulin ng isang trabaho pero hindi kayo inupahan ng isang kumpanya dahil lang sa inyong paggamit ng upuang de gulong, itinuturing na diskriminasyon iyan.  Nakabatay ang patakaran na ito sa una at ika-limang titulo ng Americans with Disabilities Act of 1990.

Paghihiganti

Bawal alisin sa trabaho, ibaba sa ranggo, ligaligin, o kaya ay gantihan ang isang tao dahil naghain siya ng reklamo ng diskriminsyaon, sinusuportahan niya ang reklamo ng diskriminasyon, o kaya ay tinutulan niya ang diskriminasyon.  Ipinagbabawal ang paghihiganti ng mismong mga batas na ipinagbabawal ang diskriminasyon pangtrabaho.  Ang mga halimbawa ng paghihignati ay ang sumusunod:

  • Mga kilos pantrabaho katulad ng pagtanggal sa trabaho, pagtangging umupa, at pagtangging itaas sa ranggo.
  • Ibang mga kilos na nakakaapekto sa trabaho, halimbawa ang pagbabanta, di-makatarungang ebalwasyon o rebyu, at pinatinding pamamatyag ng empleado.
  • Kahit anumang kilos katulad ng pananalakay o pagsasakdal na sibil o kriminal na walang saligan.

Kung naniniwala kayo na nilalabag ang inyong karapatan dahil sa diskriminsayong pantrabaho…

Ihain ninyo ang inyong reklamo sa Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), isang ahensya ng pamahalaan ng Estados Unidos na nagpapatupad ng mga patakaran tungkol sa diskriminasyong pantrabaho.  Maari ninyong ihain ang reklamo sa koreo o sa pinakamalapit na opisina ng EEOC.  Nasa website ng EEOC ang listahan ng mga opisina ng EEOC.  Maaari ninyong ihain ang reklamo para sa inyong sarili o para sa ibang tao upang protektahan ang kaniyang pagkakakilanlan.  Para ihain ang reklamo, kailangan ninyong isama ang sumunod na impormasyon sa inyong sulat o pormularyo:

  • Ang pangalan, direksyon, at numero ng telepono ng taong nagrereklamo.
  • Ang pangalan, direksyon, at numero ng telepono ng kumpanya, ahensya, o unyong inaakusahan, at ang bilang ng mga empleyado, kung nalalaman ninyo ito.
  • Ang maikling paglalarawan ng diskriminasyon (ipaliwanag kung bakit ihinahain ninyo ang reklamo).
  • Ang (mga) petsa ng diskriminasyon.

Sa karamihan ng kaso, dapat na ihain na ang reklamo bago lumampas ang 180 araw pagkatapos ng diskriminasyon.

Advertisements