Kaligtasan at Kalusugan

Ang Mga Kailanganin
Ayon sa Occupational Safety and Health Act ng 1970, mayroong mga pananagutan ang mga maypagawa at mga manggawa para manatili sa lugar ng trabaho nang walang panganib.

Kailangang manatili ang mga maypagawang tapat sa mga pamantayan ng OSHA para ipagtanggol ang mga manggagawa. May mga hangganan sa mga delikadong kimiko, mga batas tungkol sa paggamit ng kagamitan, at mga batas tungkol sa pagpapanatili ng mga kasulatan ng mga pinsala. Kailangang itatag ng mga maypagawa ang mga patakaran upang maunawaan ng kanilang manggagawa ang kailanganin ng kaligtasan at kalusugan. Mababasa ninyo ang higit na pananagutan ng mga maypagawa sa listahan ng OSHA.

Kailangan ding sundin ng mga manggagawa ang mga pamantayan ng kaligtasan at kalusugan. Dapat nilang gamitin ang kailangang kagamitan ayon sa mga batas ng maypagawa. At pinakamahalaga, mayroon silang papel sa pagkikilala at pagrereport ng mga mapanganib na kalagayan upang ayusin ng mga maypagawa ang mga peligrong ito.

Ang Mga Karaniwang Panganib at Isyu

• Mga Elementong Pambiolohiya
Mag-ingat kayo sa mga elementong pambiolohiya, katulad ng mga kagaw, mikrobiyo, fungus, at iba pang lason. Lumalaganap ang mga elementong ito nang mabilis, at makikita ang mga ito sa tubig, putik, halaman, at hayop. Mayroong batas at patakaran ang Estados Unidos para sa mga espesipikong elementong, na mahahanap sa listahan ng mga pinakamapanganib na elemento.

• Konstruksyon
Kailangang sundin ng mga kompanyang pang-konstruksyon ang mga pamantayan tungkol sa paggamit ng kagamitan at sa pagkalinga ng mga maggagawa. Nagbibisita ang OSHA ng mga lugar na pang-konstruksyon nang maayos. Makikita ninyo ang mga patakaran sa pagtatayo sa OSHA.

• Ergonomya
Bigyang-pansin ninyo ang mga gawain na nagiging sanhi ng mga sakit ng mga sistemang pang-kalamnan at buto. Malaki ang mga panganib para sa manggagawa na gumagamit ng mga kompyuter, at para sa mga manggagawa sa mga daungan, sa pagproseso ng mga manok, sa mga palengke, at sa mga sariling pagamutan. Sa pangkalahatan, dapat iwasan ang mga paulit-ulit na pagkilos. Ibinabahai ng OSHA ang mga patakaran tungkol sa ergonomya.

• Mga Mapanganib na Kimiko
Kailangang ilahad ang kaalaman tungkol sa mga mapanganib na kimiko. Dapat, tinatatakan ng mga maypagawa ang mga kimiko, at tinuturuan ang mga manggagawa sa angkop na paggamit ng mga kimiko. Inilalarawan ng OSHA ang kanilang Hazard Communication Standard (o HCS) at mga ibang programa tungkol sa kaligtasang pang-kimiko.

Pagrereport ng mga Sakuna at Paglabag
Kung mapapansin ninyo ang paglabag o peligro sa lugar ng trabaho, ipaalam agad ito sa inyong tagapangasiwa. Para sa mga kalagayan na kailangan ang kagyat na pansin, halimbawa ang pagkamatay o pinakamapanganib na kalagayan, makipagkita kayo sa OSHA: 1-800-321-OSHA (6742).

Kung may tanong kayo tungkol sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho, o kung nais ninyong i-report ang mga paglabag, tawagan ninyo ang Occupational Safety and Health Administration sa 1-800-321-OSHA (6742), o pumunta sa kanilang website.

Mayroong sariling patakaran ang ilang mga estado. Makikita ninyo ang listahan ng mga estadong ito.

Advertisements