Estado at Pederal

Ipinapaliwanag ng website na ito ang mga pambansang batas ng Estados Unidos at hindi ang mga batas na pang-estado o pangmunisipyo.  Gayunpaman, mayroong sariling batas na pantrabaho ang bawat estado at munisipyo at, paminsan-minsan, nagkakaiba sila sa mga pederal o pambansang batas.  Kapag ganyan ang mga batas sa isang lugar, naituturing na minimong pamantayan ang pambansang batas.  Halimbawa, kahit na mas mababa ang minimong sahod sa isang estado kaysa sa minimong sahod ng bansa, kailangang sundin ng maypagawa ang pambansang batas.

Subali’t, kung nakahihigit ang mga pamantayan ng estado o munisipyo sa mga pamantayan ng pambansang batas, naipapatupad ang mga pamantayang pang-estado o pangmunisipyo.  Halimbawa, kung mas mataas ang minimong sahod sa isang lungsod kaysa sa minimong sahod ng bansa, kailangang ibayad ng maypagawa ang sahod na mas mataas.  O, kung mas mapagpatawad ang batas tungkol sa paglibang pampamilya at pangkalusugan sa isang estado kaysa sa pambansang batas, dapat na sundin ng maypagawa ang batas na mas mapagpatawad.

Para malaman ang batas sa inyong lugar, tingan ninyo ang listahan ng mga pang-estadong opisinang pampagawa.  Maaari ninyong hanapin ang impormasyon tungkol sa batas sa bawat estado sa mga website o telepono sa listahan.

Advertisements