Mga Unyon

Mga Unyon at Pagtatatag

Ang unyon ay isang samahan ng mga manggagawa sa isang lugar ng pantrabaho. Mayroon silang ng karapatang legal para katawanin ang mga manggagawa doon kung nakikipag-ayos sila sa maypagawa ng kalagayang pantrabaho. Sila ang nakikipag-usap para sa mga manggagawa sa isang lugar ng pantrabaho kung may di-pagkakaunawaan tungkol sa mga kalagayang pangmanggagawa katulad ng sweldo, kaligtasan, o mga oras ng trabaho. Samakatwid, mahalaga ang kaalaman tungkol sa mga batas at inyong mga karapatan hinggil sa mga unyon sa Estados Unidos.

Karaniwan, ang unyon ay kasapi ng isa sa dalawang malalaking samahan, ang American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (o AFL-CIO) o ang Change to Win Federation. Kinakatawan ng mga samahang ito ang mga unyon at ang kanilang mga kasapi sa antas na pambansa. Ipinapagtanggol nila ang mga manggagawa sa mambabatas. Itinataguyod din nila ang ibat-ibang patakaran na may kaugnayan sa mga manggagawa, katulad ng pandarayuhan, mga karapatang pangkababaihan, at pangangalagang pangkalusugan. Nagpapabatid sila sa mga kasapi ng mga isyu at balitang pambansa.

Dahil sa kasaysayan ng tunggalian ng mga unyon, mga maypagawa, at Estados Unidos, mayroong mga ahensya at batas para mamahala ang kanilang ugnayan. Namamahala ang Office of Labor-Management Standards (OLMS) at National Labor Relations Board (NLRB) ng mga relasyon sa pagitan ng mga unyon at mga maypagawa. Hindi katulad ng OLMS, ang NLRB ay nagsasariling ahensiya na nagsisilbi sa mga tao sa pamamagitan ng pagbabawas ng tunggalian sa pagitan ng mga manggagawa at kanilang maypagawa. Ipinapatupad ng NLRB at OLMS ang batas na inaayos nila, kabilang ang National Labor Relations Act ng 1935 (o NLRA, o Wagner Act) at ang Labor Management Reporting and Disclosure Act (o LMRDA).

Pagsasali o Paglikha ng Unyon

Kung may isang unyon sa inyong lugar ng pantrabaho, pwede kayong sumali. Tanungin ninyo ang inyong maypagawa o katrabaho upang hanapin ang unyon sa inyong lugar ng pantrabaho. Karaniwan, kailangan ninyong sagutan ang isang pormularyo, ibigay ang inyong impormasyon, at magbigay ng bayad na pangkasapi. Pagpapasiyahan nila kung pwede kang makasali o hindi sa kanilang kilusan at mga kapasiyahan.

Kung walang unyon sa inyong lugar ng pantrabaho, maaari ninyong itatag ang bagong unyon. Para magtatag ng unyon, kailangan ng samahan ang pagkilala nang kusa sa kanilang maypagawa, o kailangang ihalal ng karamihan ng manggagawa ang unyon bilang “bargaining unit” na kakatawan ng kanilang mga interes. Pagkatapos, kilalanin ang pamahalaang pampederal ang unyon.

Mga Papel at Tungkulin ng Mga Unyon

Dahil maligalig ang kasaysayan ng mga unyon at pagtatagtag, mahalaga ang unawaan ng mga tungkulin at papel ng unyon sa lugar ng pantrabaho.

Kung itinataguyod ng karamihang manggagawa ang unyon, nagkakaroon ang unyon ng tanging kapangyarihan para makipag-ayos sa kanilang maypagawa ng mga kalagayang pantrabaho. Nakikipagkasundo ang unyon sa maypagawa tungkol sa mga kondisyong pantrabaho bilang kasunduang legal. Kung hindi sila sumasang-ayon, gagamitin nila ang paraan ng pagrereklamo, o gagamit sila ng arbitrasyon.

Mayroon ding mga batas na nagtatanggol ng mga manggagawa laban sa paglabag ng mga unyon ayon sa National Labor Relations Act, katulad ng:

  • Mga pagbabanta kung ayaw ng manggagawang sumali
  • Paghanap ang parusa dahil binatikos ng manggagawa ang unyon
  • Pagtanggi sa reklamo dahil binatikos ng manggagawa ang unyon o hindi siya kasapi ng unyon
  • Pagpapamulta ng mga manggagawa kung lumilisan sila sa unyon o kung tinatawid nila ang picket line
  • Pananakot sa mga manggagawa na hindi nag-aaklas

Ayon sa Labor Management and Reporting Act, kailangang magkaroon ang mga unyon ng maaayos na halalan. Sinusuri rin ng Department of Labor ang mga unyon upang pigilin ang katiwalian sa mga unyon.

Pagkapagkukop ng Pagsasali ng Unyon

Ipinagtatanggol ng NLRA ang Unyon laban sa panghihimasok ng mga maypagawa. Halimbawa, ipinagbabawal ang:

  • Mga pagbabanta kung sasali ang manggagawa ng unyon, o bubumoto sila sa halalang pang-unyon
  • Mga pagbabanta na isasara ang kompanya kung itatatag ang unyon
  • Mga pagtatanong tungkol sa mga kilos na pangunyon
  • Paglilipat o pagtanggal sa trabaho (o ibang parusa) sa mga manggagawa kung sumasali sila ng kilos na pang-unyon o nakikisali sila sa pagsisiyasat ng kompanya

Employee Free Choice Act

Sa kasalukuyan, itinataguyod ng mga unyon ang Employee Free Choice Act, isang pagsususog sa NLRA na susubukang paliitin ang pagkakataon para sa mga kilos laban sa mga unyon. Ipinapahintulot ng Actong ito ang halalan ng mga kinatawang pang-unyon sa pamamagitan ng “signing cards.” Pagkatapos pumirma ng karamihan sa mga manggagawa, kailangang makipag-ayos ang maypagawa sa unyon. Ayon sa mga unyon, mas mabuti ang patakaran ng Employee Free Choice Act dahil ngayon, kailangang maghintay ang unyon mula 45 hanggang 90 araw upang kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa mga unyon, sa panahong ito, nililitis ang mga maypagawa ng mga kilos laban sa unyon. Sa kasalukuyan, itinataguyod ng House of Reprentatives, Senate, at pangulo ang Employee Free Choice Act.

Pagtatanggol sa Mga Sama-samang Kilos

Ipinapagtanggol ng NLRA ang karapatan ng mga manggagawa kung nais nilang litisin ang mga kilos para mapabuti ang kanilang kalagayang pantrabaho, kahit na wala silang unyon. Halimbawa, pwede silang makipag-usap sa kanilang maypagawa tungkol sa sweldo o iba pang kalagayan.

Mga Sumbong

Kung may tanong o sumbong kayo tungkol sa mga unyon, ng pagtatatag, o ang relasyon sa pagitan ng unyon at maypagawa, makipag-alam kayo sa inyong lokal na opisina ng NLRB, o tawagan ninyo sila sa 1-866-667-NLRB (1-866-667-6572).

Advertisements