Anti-Pagganti

Kung ihinayag ninyo ang paglabag o maling pangangasiwa sa lugar na pantrabaho, mayroon kayong katuwiran laban sa pagganti ayon sa Occupational Safety and Health Act (OSH Act). Kailangang ilahad ng manggagawa — dahil sa mga batas, sa mga ilang kaso — ang mapanganib na kalagayan sa lugar ng trabaho, ang mga suliraning pampaligid, ang mga peligroso para sa publiko, ang pandaraya sa pamumuhunan, at iba pa. Ipinagbabawal ang pagganti mula sa mga maypagawa kung ibabahagi ng mga manggagawa ang mga paglabag sa mga unyon, kanilang maypagawa, o mga ahensya ng pamahalaan.

Ipinapagtanggol ng batas ang manggagawa kung:

1.    Nagsasampa siya ng kaso laban sa sariling kompanya o maypagawa dahil sa paglabag ng mga batas
2.    Saksi o testigo siya sa isang paglilitis sa maypagawa
3.    Nakikisali siya sa isang paglilitis laban sa sariling kompanya
4.    Naghihinakdal siya tungkol sa mga paglabag

Ibinabawal ng section 11(c) ng OSH Act ang diskriminisyon na itinutugon sa mga sumbong ng mga manggagawa, o “whistleblowing.” Kasama sa diskriminasyon ang:

•    Pagbabago ng posisyon ng manggagawa
•    Pagtatanggi ng pagtaas ng sweldo
•    Pagbabawas ng oras ng trabaho
•    Pag-tanggal sa trabaho
•    Pagtatanggi ng mga pakinabang
•    Pananakot

Pagbibigay Ang Sumbong
Kung dadanasin ninyo ang pagganti dahil sa inyong mga ulat pantrabaho, kailangan ninyong iharap ang inyong sakdal sa OSHA sa loob ng tatlumpung araw mula sa iyong ulat ng paglabag. Kailangan ninyong ihain ang nakasulat na sumbong sa inyong pinakamalapit na opisina ng OSHA.

Kapag natanggap na ng OSHA ang sumbong, papagsasabihan nila ang inyong maypagawa. Kapag hindi nila nalutas ang sumbong, ipagpapatuloy nila ang paraang legal. Kung pagkatapos ng pagsisiyasat, hahanapin nila ang kaso ng pagganti, tatanggapin ng maypagawa ang liham. Kailangan nilang magbayad ng backpay, bayaran ang bayad ng mga abogado at dalubhasa, at ilagay ang manggagawa sa dating pusisyon.

Bukod sa pagkalinga ng OSH Act, mayroon ding mga patakaran para sa mga espespikong uri ng trabaho o industrya. Maaari ninyong puntahan ang website ng Office of the Whistleblower Protection Program para basahin ang mga patakaran.

Advertisements